Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

LDN

Domov jako POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB s kapacitou 77 lůžek LDN a 2 lůžek zdravotně sociálních.

Domov přijímá na zdravotní lůžka LDN na přechodnou dobu pacienty, kteří jsou po nemoci nebo po úrazu propouštěni z nemocnic, avšak jejich soběstačnost je snížena. Nemohou zůstat v domácím prostředí sami a potřebují náročnější ošetřovatelskou péči, kterou jim na potřebné úrovni nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci, ani s pomocí terénních služeb, jako je pečovatelská služba, asistenční péče, home care apod.  

Pacientům na oddělení LDN slouží dvou a třílůžkové pokoje, dva pokoje jsou pětilůžkové.

Pobyt na lůžku LDN slouží ke stabilizaci zdravotního stavu a ke zlepšení soběstačnosti. K dosažení tohoto cíle přispívá i základní kondiční rehabilitace. Zařízení však není určeno k intenzívní odborné rehabilitaci. Úsek fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebeobsluhy, nácvik chůze a pohybových schopností. Tím se také pacienti zlepšují i psychicky, když se mohou radovat z malých, a přesto zřetelných pokroků. 

Lékaři a ostatní nelékařští zdravotní pracovníci slouží v nepřetržitém provozu. Lékařská péče je na vysoké úrovni.

K udržení tělesné i duševní kondice přispívá velkou měrou i aktivizace. Pomáhá odpoutávat pozornost pacientů od obtíží nemoci a pokročilého věku, udržovat dobrou náladu, motivovat k pohybu, cvičit jemnou motoriku i paměť. 

Pobyt pacientů v Domově je obohacován průběžnými kulturními aktivitami a koncerty, jichž se mohou zúčastňovat i pacienti na vozíku.

V aktivizaci nemocných spolupracují s personálem také dobrovolníci, kteří přicházejí nabídnout svůj čas a věnují ho různým způsobem.

V neposlední řadě je péče o pacienta naplňována i nabídkou duchovní služby – v míře, v jaké o ni pacient projeví zájem. Kostel, přítomnost kněze i možnost doprovázení pacientů v závěru jejich života, ruku v ruce s kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péčí, nám umožňuje poskytovat i hospicové služby. 

Profesionální péče takto spojuje práci lékařů, zdravotnického personálu i odborných služeb do jediného celku, v němž je vnímán člověk celý se všemi jeho fyzickými, duševními i duchovními potřebami. Právě v tom, co nazýváme slovem „komplexní“, spočívá těžiště veškeré péče – to je v celkovém přístupu k člověku. Všichni zaměstnanci, včetně těch, kdo obstarávají související služby, usilují o to, aby u nás byl vytvářen pocit domova. Domova, kde jsou pacienti laskavě přijati, kde jsou respektovány jejich oprávněné požadavky a přání, kde pociťují ve svém stáří úctu a lidskou důstojnost. (Etický kodex zaměstnance)

Kritériem pro přijetí na lůžko LDN je zhodnocení zdravotního stavu i sociální situace, které posoudí lékař Domova se spolupracovníky v komisi. 

Postup při přijetí nemocného na lůžko LDN:

Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuálních lékařských zpráv. Sociální šetření. Zhodnocení předložených podkladů a současné kapacity. Vstupní informace.

Zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informace od managementu Domova nebo přímo od sociální pracovnice na uvedených telefonních číslech či mailem; nebo přes tel. ústřednu Domova:
235 323 248 

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.