Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

LDN

Domov jako POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB s kapacitou 77 lůžek LDN a 2 lůžek zdravotně sociálních.

Domov přijímá na zdravotní lůžka LDN na přechodnou dobu pacienty, kteří jsou po nemoci nebo po úrazu propouštěni z nemocnic, avšak jejich soběstačnost je snížena. Nemohou zůstat v domácím prostředí sami a potřebují náročnější ošetřovatelskou péči, kterou jim na potřebné úrovni nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci, ani s pomocí terénních služeb, jako je pečovatelská služba, asistenční péče, home care apod.  

Pacientům na oddělení LDN slouží dvou a třílůžkové pokoje, dva pokoje jsou pětilůžkové.

Pobyt na lůžku LDN slouží ke stabilizaci zdravotního stavu a ke zlepšení soběstačnosti. K dosažení tohoto cíle přispívá i základní kondiční rehabilitace. Zařízení však není určeno k intenzívní odborné rehabilitaci. Úsek fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebeobsluhy, nácvik chůze a pohybových schopností. Tím se také pacienti zlepšují i psychicky, když se mohou radovat z malých, a přesto zřetelných pokroků. 

Lékaři a ostatní nelékařští zdravotní pracovníci slouží v nepřetržitém provozu. Lékařská péče je na vysoké úrovni.

K udržení tělesné i duševní kondice přispívá velkou měrou i aktivizace. Pomáhá odpoutávat pozornost pacientů od obtíží nemoci a pokročilého věku, udržovat dobrou náladu, motivovat k pohybu, cvičit jemnou motoriku i paměť. 

Pobyt pacientů v Domově je obohacován průběžnými kulturními aktivitami a koncerty, jichž se mohou zúčastňovat i pacienti na vozíku.

V aktivizaci nemocných spolupracují s personálem také dobrovolníci, kteří přicházejí nabídnout svůj čas a věnují ho různým způsobem.

V neposlední řadě je péče o pacienta naplňována i nabídkou duchovní služby – v míře, v jaké o ni pacient projeví zájem. Kostel, přítomnost kněze i možnost doprovázení pacientů v závěru jejich života, ruku v ruce s kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péčí, nám umožňuje poskytovat i hospicové služby. 

Profesionální péče takto spojuje práci lékařů, zdravotnického personálu i odborných služeb do jediného celku, v němž je vnímán člověk celý se všemi jeho fyzickými, duševními i duchovními potřebami. Právě v tom, co nazýváme slovem „komplexní“, spočívá těžiště veškeré péče – to je v celkovém přístupu k člověku. Všichni zaměstnanci, včetně těch, kdo obstarávají související služby, usilují o to, aby u nás byl vytvářen pocit domova. Domova, kde jsou pacienti laskavě přijati, kde jsou respektovány jejich oprávněné požadavky a přání, kde pociťují ve svém stáří úctu a lidskou důstojnost. (Etický kodex zaměstnance)

Kritériem pro přijetí na lůžko LDN je zhodnocení zdravotního stavu i sociální situace, které posoudí lékař Domova se spolupracovníky v komisi. 

Postup při přijetí nemocného na lůžko LDN:

Vyplnění Žádosti o přijetí a dodání aktuálních lékařských zpráv. Sociální šetření. Zhodnocení předložených podkladů a současné kapacity. Vstupní informace.

Zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informace od managementu Domova nebo přímo od sociální pracovnice na uvedených telefonních číslech či mailem; nebo přes tel. ústřednu Domova:
235 323 248