Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Shrnující informace pro oznamovatele
 
• Kdo může oznamovat:
kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.
 
• Co se oznamuje:

porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
 
• Jak se oznamuje:

komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?
 
V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Ochrana osob a osobních údajů
 
V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo
 
V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)
 
Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to.

Příslušná osoba:
JUDr. Robert Pecka
pecka@lexnova.cz
+ 420 737 209 716

Elektronicky na adresách:
www.oznam.to PIN: B6V8

www.oznamovatel.justice.cz

Písemně na adresu:
Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6,
16300 Praha 17 - Řepy