Domov sv. Karla Boromejského

odborná a laskavá péče o nemocné seniory
 

 


 


 

Kurz sv. Zdislavy z Lemberka

Pomocnou ruku odsouzeným ženám, které se chtějí vrátit zpět do společnosti, podává kurz pro sanitářky v Domově sv. Karla Boromejského.

Tento sanitářský kurz je schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR a probíhá dvakrát ročně. Jeho cílem je zlepšit podmínky pro resocializaci odsouzených žen ve výkonu trestu a umožnit jim v době po propuštění najít novou práci, pro niž získají plnou kvalifikaci. Úspěšné absolventky získají po složení závěrečné zkoušky z teoretické i praktické části osvědčení, z něhož není patrné, že žena absolvovala kurz ve výkonu trestu.

Kurz organizuje a realizuje Domov ve spolupráci s Vězeňskou službou, která se podílí na financování. K doplnění finančních zdrojů slouží sponzorské dary.

Domov zajišťuje pomůcky i odborné lektory. Dva lékaři a tři zdravotní sestry vyučují somatologii, chirurgii, interně, psychologii, první pomoci, ošetřovatelství a ergoterapii. Teoretická výuka probíhá v prostorách Věznice, kde je k těmto účelům vyhrazena učebna. Při praktické výuce na stanicích spolupracuje celý ošetřovatelský kolektiv. Kurz trvá v průměru čtyři měsíce. 

Ženy jsou do kurzu vybírány za předpokladu:

- dobré motivace k tomuto vzdělání i k práci u nemocných
- dovršení 18 let a dokončeného základního vzdělání
- kladných výsledků psychologických testů a doporučení Vězeňské služby
- pracovního hodnocení v Domově, kde už pracovaly na stanici jako pomocné síly  

Po závěrečných zkouškách jsou absolventky zaměstnávány v lůžkové části Domova, kde pracují pod dohledem staničních sester (tzv. civilních mistrů) spolu s ostatním zdravotnickým personálem. Klientky Vězeňské služby v tomto Domově mají většinou krátké tresty, po zapracování brzy odcházejí a s novými začíná celý proces zase od začátku. U mnohých se také projevuje určitá absence pracovních návyků a někdy teprve pomalu získává smysl pro odpovědnost a spolehlivost. Z těchto důvodů zaměstnávání i vzdělávání klientek klade vysoké nároky na vedoucí pracovníky na stanicích. Proto by Domov velmi uvítal příspěvek na odměnu pro tyto civilní mistry, kteří se velkou měrou podílejí kromě své vlastní práce také na účinné resocializaci těchto žen. 
 

Výkon trestu působí velmi emotivně na psychiku žen. Kurz jim pomáhá znovu nalézt důvěru v sebe samu i ve své okolí při péči o nemocné seniory. Také laskavý přístup a ochota pomoci ze strany celého personálu pomáhá měnit jejich smýšlení. Tím, že odsouzené ženy se někdy poprvé setkávají s nemocí, bezmocností stáří a také s umíráním, mají příležitost k přehodnocení svých dosavadních postojů a žebříčku hodnot. Jsou si toho vědomy a jsou za to velmi vděčné. Mnohé z nich (průměrně přes 60%) se znovu zařadí do pracovního procesu, některé následně pracují ve zdravotnictví nebo v sociálních službách a i po delší době se k nám hlásí. To je vždy posílení naší vlastní motivace v této službě pokračovat.